Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 8
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 11
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 77

המלצות

נחמן נתן קורונל

נחמן נתן קורונל on Jan 18, 2016

הר"ת שנפתחו מוקפים בסוגריים מרובעים. רק המופע הראשון של אותו ר"ת פוענח.

נערך על ידי יהודה אהרן הלוי הורוויץ [בלאאמו"ר הג"ר ברוך שליט"א נין הערוך לנר]

 

בעזה"י [בעזרת השם יתברך]

 

מי יתן מציון ישועת ישראל

 

אדם מרבוא מצאנו. וגם אשה בכל אלה מצאנו

 

אמר המלך החכם ע"ה [עליו השלום] נוצר תאנה יאכל פריה וחז"ל אמרו האי מאן דלביש מדה וכו'

אמת מארץ תצמח ותכתב זאת לדור אחרון האמת יסוד בנין מאשר באזנינו שמענו את שמע יעקב ואת כל מעשה תקפו וגבורתו של הרב הגאון הצדיק הנשגב בק"ק [בקהילה קדושה] אלטונה ויעקב איש תם יושב אהלים על התורה על העבודה מתחסד עם קונו בגופו ובכל מאודו משים לילות כימים להקדיש כל רגעו לשמים אהוב למעלה ונחמד למטה ורוח הבריות נוחה הימנו בכל אחב"י [אחינו בני ישראל] אשר בגפי דייטשלאנד ודישרן סמיכין עלוהי יע"א [יכוננה עליון אמן] וכל אגפיה מדינות וכרכים וכל עיירות וכפרים מצודתו פרושה, אבן הראשה, חובר חיבורים מחוכם, הוא בעל מחבר ספר ביכורי יעקב  וס' ערוך לנר שיטה על מס' יבמות, הוא האיש אשר אזר כגיבור חלציו, וישנס מתניו איש גבור חיל להרים קרן תורתינו הקדושה להגדיל תושיה, ולהשיב כבודה לאיתנה, הוא דרשן מוכיח, מופלא ומופלג דורש מצדק ומגיד מישירים, שפתותיו שושנים, וזרע זרע הדעת והתבונה על תלמי ליבות אוהבי ושוחרי האמת, הרבה גבולו בתלמידים, גדולי חקרי לב, ויפרו וירבו לטוב להם לשבת בשבת תחכמוני על כסא הוראתם, וממנו יתד וממנו פינה, תורה יוצאה בהינומה, הוא אשר התאזר עוד זה כמה שנים להיות אוהב ציון במשכנות יעקב ועל חומותייך ירושלים הפקיד שומרים כל היום וכל הלילה, רכו דבריו משמן ומנופת צוף טעמו כנודע בשער בת רבים אשר שם שמות בשומר ציון, הוא הגבר אשר הקים עולה של תורה והרים מכשול מעדת בני ישראל, מי יספר צדקותיו מי ידבר שמץ תרומות מידותיו אין גומרין עליו את ההלל, ושבחיו מי ימלל, לא זו בלבד עשה לנו אלא כי בכל כחו בהונו ואונו ניחא לאיניש לקיומי מצוה בממוני עושה ומעשה להיטיב לעניי ארץ ישראל תוב"ב [תבנה ותכונן במהרה בימינו] בגופו וממונו כאשר שמענו את תרומות מעשיו ונפלאותיו מפי מר שד"ר  [שלוחיה דרחמנא] לן הוא הרב המפורסם כמהרא"ב [כבוד מה"ר אליעזר ברגמן] נר"ו [נטריה רחמנא ופרקיה] אשר הגיד לנו בכתביו את יופי מעשיו הנפלאים לית דין בר נש כי מלאך ה' צבאות הוא ותורה יבקשו מפיהו, אכן לאיש אשר אלה לו ראוי והגון לכל כבוד שבעולם לתת לו תודה, ותהי המשרה על שכמו, הוא המשתדל בחכמה ותבונה באמת ובאמונה, וכל מגמתו לתכלית ישוב ארץ הקדושה לשם שמים בלי שום פניה. ע"כ [על כן] אלין דהוו, מורים אנחנו חכמי ורבני פקידי ראשי ומהלי וקרואי עדת ישורון אשר בעיה"ק ירושלם ת"ו אם המדינות, בהסכמת כולנו בהתאסף ראשי עם ועל צבא עדתינו מרן מלכא עט"ר הרב הגדול ראשון לציון אשר בידו שבט מושלים על ירושלים ואגפיה החתום פה בגושפנקא דשדר מלכא מלכות קושטא יע"א יר"ה [ירום הודו] הוגשו"ק [הכתב והחותם גמור שריר וקיים] איך בכח המסור בידינו הננו מקנים ארבע אמות קרקע מאחוזת כוללות עיה"ק למע' [למעלת] רב האי גאון ותפארת ישראל כבוד מוהר"ר יעקב עטטלינגער נ"י בהקנאה גשו"ק [גמור שריר וקיים] ואגבן אנחנו ממנים אותו גבאי וגזבר ואמרכל כולל א"י [ארץ ישראל] והננו קוראים אותו נקוב בשם נשיא ארץ ישראל ובידו אנך לפקח ולהשגיח בכל עניני אה"ק [ארץ הקודש] כדי לקרב התועלת לכוללות עיר קדשינו ואסף איש טהור כל כסף הקדשים מכל עיר ועיר אשר מצודת דברו הטוב פרושה עליהם ובכלל הכח וההרשאה הלז הוא למנות  תחת רשותו ומאמרו גבאים להיות כל אשר יצוה דפקיד וימנה בחו"ל [בחוץ לארץ] בעניני אה"ק ת"ו ככל אשר יטב בעיני קדשו עשה יעשה וה' עמו. והרשאתו שירשה את אחרים כאלו נמנה והופקד מפי כוללות ירושלם ת"ו לתכלית ישוב אה"ק והיה הכסף ההוא אשר יגבה ויקבץ ע"י הגבאים דא"י ממח"ת [ממחנה תורתו] ומכל מקום ופלך ואשר מופקד תחת ידו יובא את דמה אל הקודש פנימה על שם עט"ר [עטרת ראשינו] ראשון לציון נר"ו ע"י ציר נאמן ושום אינש לא ימחא בידיה ויהא רעוא חפץ ה' בידו יצלח, גם לרבות מצות נשים האי נשי במאי זכיין נשים שאננות קומנה, צדקניות הן חסדניות, בנות בוטחות בנחמת ציון וירושלם זהירות וזריזות במצותן בשעת הדלקתן, נר מצוה של שב"ק  ובהפרשתן והרמת חלה והנם זהירות בנדה (ר"ת חנ"ה) ונקראה בשם קרית חנ"ה  וקבוצת כסף לעילוי נשמת ר"מ בעה"נ [רבי מאיר בעל הנס] זי"ע[זכותו יגן עלינו], הננו מעתה נותנים ע"י בעלה את התשור' ומצוה זאת גבאית ורשאית לאשתו אשת חיל הרבנית מנב"ת [מנשים באהל תבורך] החשובה בין כל הנשים הראויה לנשיאות הגברת ותפארת בעלה הנז"ל [הנזכר לעיל] להשתדל לגבות מאת הנשים שאננות קופת קרית חנ"ה [חלה, נדה, הדלקת הנר] ורמב"ה [רבי מאיר בעל הנס] זיע"א וחפץ ה' בידם יצלח, ובכן שמנו את ידיהם בידינו ופיהם בפינו והשתדלותם כהשתדלותינו וגבייתם כגבייתינו וקבלתם כקבלתינו וחתימתם כחתימתינו וכל מה שיעשו בעניני תועלת אה"ק הכל עשוי ורצוי ומתוקן ומקובל עלינו וע"כ הבאים אחרינו לשב"ק [לשרת בקדש] מבלי שנוכל לומר לו תקוני שדרנו יתכון ולא לעוותי , אלא כך אנו אומרים זילו דונו זכו וסבו לעצמייכו ואפיקו לגרמייכו ולחולקייכו וכל מאי דמתעני לכון מן דינא על כו' אה"ק ליהדר, והכל נעשה ונגמר מידינו בהסכמת כולנו ובקגו"ש [קנין גמור ושלם] במדל"ב [במנה דכשר למקני ביה] מ"ך [מקנת כסף] כתחז"ל [כתקנת חז"ל]  שקנו אחרים מידינו ע"כ הנז"ל [על כל הנזכר לעיל] דלא כאסמכתא וכו' ודלא וכו' בביטול מודעי וכו' בפיסול וכו' לדעת הרשב"א זלה"ה ועל דבר אמת וצדק חתמנו שמותינו פעה"ק [פה עיר הקודש] ירושלם תובב"א  בשלהי חודש רחמים שנת חכמת אדם תאי"ר [תרי"א = 1851] פניו לפר"ק  [לפרט קטן] והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקים

דא גושפנקא דשד"ר מלכא דקושטא יר"ה לי לשמי ראשון לציון

יצחק קובו ס"ט

זה שמי רחמים שלמה הלוי הי"ו

זה שמי מרדכי אליעזר סוזין  ס"ט

זה שמי בנימין מרדכי נבון ס"ט

[בשורה השניה]

הק' אליעזר בלאאמו"ה יוסף בנימין זללה"ה בערגמאן.

שד"ר דעה"ק תובב"א

חותם כוללות עיה"ק ירושלם תובב"א

גם אנחנו ממוני וקרואי עדת כוללינו אנשי דייטשלאנד ודעימייהו הבאים בשולי היריעה משתחוים מרחוק  מול הדרת כסא כבודו זה היום שאנו קוינוהו להיות נטפלים לעושי מצוה כי על כל מוצא פי ה' מפיהם אנו חיים גדולים מעשה ידיהם אפילו שיחתן הן הדברים העומדים ברומו מעלת חו"ר [חברים ורבנים] החל כל דבריהם טמירים לא נסוג אחור לבנו שחוק פינו ולשוננו תהלה לאלהינו אשר לא עזב חסדו ואמתו אר השאיר לנו שריד שארית גאון יעקב אשר נכתב בכתב הנשיאות וכו' יהי' רעוא שיגיל ישמח בישועות יעקב אשר יצמח עי"ק [עיר קדשינו] כי שחה לעפר נפשינו כי דלונו מאד נרדפים מכל צד בטחנו שע"י רופמכ"ת [רום פאר מעלת כבוד תורתו] יהי' ישועתינו לקרב לנו התועלת בכל מילי דמיטב כמו שעושין ראשי הממונים לכוללות המקרבים עניי עירם בכל מיני הנאות ונקוה שיחזיק הקיצור למרובה בעיני רופמכ"ת והיה זה שלום וברכה רבה מאדון השלום  שישפות שלום לנו ולכל אב"י [אחינו בני ישראל] הי"ו

נאו'

נחמן נתן קורונל

מאמשטרדם

מוטל בדמשק אר"ש יצחק [אופלטקה] מפראג 

[בחותמת העגולה]:

 Deutsche Israelit. Gemeinde Jerusalem

חותם כולל עדת ישורון ילידי דייטשלאנד הי"ו בעיה"ק ירושלם תובב"א  

=================================

בתולדות חכמי ירושלים לר' אריה ליב פרומקין חלק שלישי מצויים פרטים לתולדות כותבי כתב הנשיאות:

ר' יצחק קובו עמ' 292 אות כג:

 רב"מ נבון עמ' 296 אות יב:

 רמ"א סוזין עמ' 304 אות נז:

 רר"ש הלוי עמ' 254 אות יב:

 ר"א ברגמן עמ'  268 אות לג:

 ר"י פראג עמ'  271 אות מו:

רנ"נ קורונל עמ' 278 אות ד:

testimonials

שלום רב,

קיבלתי בתודה את משלוח הספר "משפחת קובו רבניה וגביריה"

אשמח לקרוא...

פרופסור מנחם בן ששון

קיבלתי את ספרכם 'משפחת קובו רבניה וגבירה' ואני מבקש להודות לכם, הן...

מיכה

 

...

יוסי גיטלמן

Translate To: