Statistics

Members
Members: 59
Online
Active Users: 1
Members: 0
Guests: 1
Bots: 7
Visits last 24h (live): 17
Visits last 24h (bots): 43

First of All

ספר "משפחת קובו רבניה וגביריה"

הספר שלפניכם מתאר את אחת המשפחות המפוארות בתולדות עם-ישראל. משפחה בעלת השפעה תורנית הנמשכת כ-400 שנה בתחומי הקבלה, ההלכה, החסידות וההנהגה התורנית

הספר מחולק כשי בכדי לעורר את העולם התורני והעולם האקדמי בארץ ובעולם: רבנים, חובבי ספר, חוקרי יהדות, חוקרי קבלה והציבור הרחב. לחקור ולהעמיק דבר בתולדות משפחה זו

אנו העמדנו את המסד ובתקווה שאתם תמשיכו את הטפחות משפחת קובו רבניה וגביריה, פוסקי הלכות ומקובלים במשך עשרות דורות.

לאחר גרוש ספרד בשנת 1492 התפזרו המקובלים בארצות הים התיכון: איטליה, תורכיה, ארצות הבלקן, ארץ ישראל וצפון אפריקה. רבני משפחת קובו המשיכו את מסורת חכמי ספרד בלימוד המשנה, התלמודההלכה וביצירות הקבלה וספר הזוהר.

חכמי ספרד הוסיפו תרומה גדולה גם בשטחי מדע כלליים: רפואה, אסטרונומיה, אסטרולוגיהמתמטיקה ומדעים מדוייקים.

יחד עם עיסוקם בתורה ובהוראה, היו רבני משפחת קובו מתנהגים בדרכי קדושה וחסידות. יצקו מים על ידם של חכמי תורת הסוד המובהקים שהיו גדולים בתורת הנגלה, ויחד עם ההלכה שילבו באורחות-חייהם את המנהגים והסייגים של הקבלה. גדולי ישראל וחכמי האומות, גבירים והמוני העם רחשו להם כבוד רב. ככוחם בנגלה כן כוחם בתורת הנסתר, ואף על פי כן לא פרסמו ספרים המוקדשים רק לתורת הקבלהבספרי ההלכה והדרש שלהם פזורים דברי-קבלה רבים. מרובה בהם הפירוש בדרך הרמז והסוד על הנגלה.

הרבנים לבית משפחת קובו, גדולי עולם, כיהנו בתארים נכבדים ביותר של עם ישראל, לאורך 400 שנה, ממלכת רבני משפחת קובו פרושה על תקופה של כ-400 שנה. דבר נדיר בכל קנה מידה ודבר שלא מוצאים כמעט בשום משפחת רבנים בכל תולדות ישראל.

בגילויים המדהימים שהולכים ונחשפים במחקר זה אי-אפשר שלא להשאר פעור פה, נוכח גדולתם העצומה של רבני משפחת קובו והתמצאותם בכל חלקי התורה: מהנגלה ומהנסתר מהפשט ועד הקבלה, מהרמז ועד הסוד, מהמדרש ועד ההלכה למעשה, כן מתברר שכוחם היה גם בקבלה המעשית, שרק גדולי עולם וקדושי עליון עסקו בה.

יתרה מכךבדיקה שערכנו בכמה מאות ספרים של גדולי ישראל בכל ענפי התורה: הלכה, דרוש, קבלה פרשנות המקרא, שאלות ותשובות, גילתה שגדולי הרבנים והמקובלים בעם ישראל ביקשו את הסכמת רבני קובו לספריהם, ובגאווה רבה מביאים את ההסכמות הללו, וכל זה אפילו בספרים החשובים ביותר.

במאות כתבי יד של גדולי ישראל מצטטים מתורתם של רבני משפחת קובו, עד שניכר בברור שתבונת לבם, עומק חוכמתם, וחידושי תורתם שימשו אבן יסוד לתורת ישראל לאורך הדורות אנו רואים שמזכירים את רבני משפחת קובו בהדרת כבוד ובהערכה עצומה והלכו לאור תורתם כפוסקים עליונים

להלן שמות נותני ההסכמות לספר

הרב דוד כץ שליט״א רבה של חב״ד, לונדון

הרב הגאון כמוה״ר דוד בצרי שליט״א

הרב ישועה בן-שושן שליט״א

ר׳ שלמה מוסאיוף שליט״א

ד״ר ברוך פלח

testimonials

Dr. Falach'

i would like to thank you for your generous offer and request that a copy...

yehoshua greenberg

I jost received the book about the Koubo family,

I thank you very much for this...

Jean-Claude Kupermine

Hello, Dr. Falach,

I just received a copy of Mishpahat Kobo, Rabaneha...

Feiga Weiss

Translate To: